Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


NIEUWS

Update maatregelen inzake coronavirus. Bisschoppen: ‘We nemen onze verantwoordelijkheid serieus’


Naar aanleiding van de maatregelen die de Rooms-Katholieke Kerk op 23 maart heeft aangekondigd, stonden er nog enkele vragen open. Daar hebben de Nederlandse bisschoppen op 26 maart een besluit over genomen, na een gesprek van de kerken met de burgerlijke overheid en in lijn met het aangescherpte Vaticaanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. ‘We nemen onze verantwoordelijkheid in het voorkomen van het verspreiden van corona zeer serieus’, zeggen de bisschoppen.

Hier kunt u het volledige bericht lezen...

terug naar boven

Oproep aan kinderen

Maak een kaart voor iemand die alleen is!
Vaak geven hun kinderen nadat de Palmpaas processie in de kerk is geweest hun stok aan hun opa, oma of iemand in de kerk. Dit jaar is er geen ‘optocht’ maar hebben we een alternatief bedacht.

Maak een kaartje of een tekening van een Palmpaasstok die je aan iemand anders gaat geven. Gooi en kaartje bij iemand in de brievenbus die jij kent en die nu geen bezoek krijgt.

Klik op de link en je vindt een voorbeeld kaartje dat je kan kleuren. Maak nog zelf een mooie tekening of schrijf er iets aardigs op.

Link Palmpasen kaartje .

Mariska Litjes
Kind en Kerk

terug naar boven

Alle publieke vieringen afgelast tot en met PinksterenIn reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

Hier kunt u het volledige bericht lezen...

terug naar boven

De publieke Chrismamis in Apeldoorn op woensdag 8 april geannuleerdIn een bericht aan de parochie liet bisschoppelijk vicaris voor liturgie, hulpbisschop Herman W. Woorts, weten, dat de aangekondigde Chrismamis in Apeldoorn op 8 april geen doorgang zal vinden en dat dit jaar de Chrismamis in besloten kring zal plaatsvinden en wel in de St. Catharinacathedraal te Utrecht.

terug naar boven

Bisschoppen: met Palmzondag en Pasen geen publieke liturgische vieringenDe Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag).

Hier kunt u het volledige bericht lezen...

terug naar boven

Brief van pastoor Hans Hermens aan de parochianen van de Emmaüs en HH. Franciscus en Clara parochieBeste Parochianen,

Het is toch ongelofelijk dat een virus de hele wereld op zijn kop zet. Het Coronavirus heeft ons in de greep en bepaald terdege ons dagelijks leven. Mensen worden ziek en gaan dood. En dit gebeurt nu overal ter wereld. Het is groot leed voor alle mensen die dit treft. Het is natuurlijk verstandig dat door de overheid allerlei maatregelen op ons afkomen om de werking van het virus onder controle te houden. Maar deze maatregelen die ons sociale leven ernstig beperken, hoe nodig en verstandig ook, kunnen ook veel pijn doen. Ik merkte het gisteren toen een uitvaart binnen kwam. Afscheid nemen van onze dierbare overledene kent nu ook zijn beperkingen. Tijdens een uitvaartplechtigheid zullen niet meer dan 30 mensen worden toegelaten en dan gaat het om directe familieleden. Ook wij zullen ons moeten houden aan deze maatregelen, hoe pijnlijk ook voor familieleden en betrokkenen. Op verpleegafdelingen mag nauwelijks of geen bezoek komen, de eenzaamheid die bij vele ouderen leeft, zal daardoor alleen maar groter worden.

Hoe ellendig dit virus ook is, het is wel mooi te zien dat er ook betrokkenheid is op elkaar, vanuit de samenleving. Net nog sprak ik een paar kinderen die boodschappen aan het doen waren voor ouderen in de buurt. ‘Wij hebben nu drie weken vakantie, dan kunnen we ook wel even wat doen voor iemand anders’, zei een meisje van een jaar of 12.

Het virus, het treft ons en vooral de meest kwetsbare mensen op verschillende terreinen. Ook als pastor voel je je machteloos. Vieringen die niet doorgaan, mensen die je beter even niet kunt gaan bezoeken. Het voelt allemaal heel vreemd. Gelukkig is de telefoon er ook nog, om toch even te vragen: “Hoe gaat het met je?”

En verder leg ik al het verdriet dat dit coronavirus ons geeft ook maar biddend neer bij onze hemelse Vader. Dat we bij Hem en bij elkaar steun en kracht mogen vinden.

Voor u en uw naasten heel veel sterkte toegewenst!

Pastoraal Team,
Pastoor Hans Hermens

terug naar boven

Brief van het pastoraal team aan de parochianen van de Emmaüs en HH. Franciscus en Clara parochieBeste parochianen,

Dat we in een moeilijke tijd leven zal voor iedereen wel duidelijk zijn. Veel plekken waar mensen bij elkaar komen zijn gesloten en we zijn erg op onszelf aangewezen.

Ook in onze beide parochies kunnen we niet bij elkaar komen, bijvoorbeeld in onze vieringen. Deze gaan in de komende tijd niet door. Maar ook andere bijeenkomsten vallen plotseling weg, zonder dat we weten hoe en wanneer we de draad weer op kunnen pakken. Ook voor ons als pastoraal team is het moeilijk om met parochianen in contact te blijven. We moeten daar nieuwe wegen voor zoeken, want we willen u wel laten weten dat wij ons met iedereen betrokken voelen.

Gelukkig zijn er in onze tijd ook mogelijk om via internet met elkaar verbonden te blijven. Dat biedt in deze moeilijke tijden gelukkig ook nieuwe kansen.

Als pastoraal team willen wij graag van de volgend gelegenheden gebruik maken:
Beide parochies beschikken zowel over een website als over een Facebookpagina. Deze willen we zoveel mogelijk als communicatiekanalen gebruiken.
Alle belangrijke informatie zullen we op onze websites
www.franciscusenclara.com en
www.emmaus-apeldoorn.nl
en de facebookpagina’s
https://www.facebook.com/franciscusenclara
https://www.facebook.com/emmausparochieapeldoorn en
https://www.facebook.com/groups/666295903382261
plaatsen. Het is goed om deze kanalen regelmatig te bezoeken.

Ter bezinning zal er elke dag door een lid van het pastoraal team een stukje geschreven worden die we op de websites en de facebookpagina’s zullen zetten.. Zo willen wij u blijven bemoedigen.

We gaan ook bekijken of we elke zondag een (besloten) eucharistieviering kunnen verzorgen vanuit de Antonius Abtkerk van Loenen. Deze is dan ook via een link op de websites en de facebookpagina’s te volgen, zowel live als naderhand.

Mochten er vragen zijn of behoefte aan (telefonisch) gesprek, dan kunt u altijd contact opnemen met één van de leden van het pastoraal team. Bijvoorbeeld via onze bereikbaarheidstelefoon:
06-532154358.

We hopen u zo geïnformeerd te hebben over de mogelijkheden om contact met elkaar te blijven onderhouden. Wij willen u vragen om deze informatie ook met zoveel mogelijk mensen te delen, opdat zoveel mogelijk parochianen en anderen hiervan op de hoogte zijn.

In gebed met elkaar verbonden,

Uw pastoraal team
Hans Hermens
Sebastian Gnanapragasam
Ronald Dashorst
Ivan Kantoci
Wim Vroom
Mariska Litjes

terug naar boven

Ook doordeweekse vieringen tot 6 april afgelastI.v.m. het coronavirus zijn ook alle doordeweekse vieringen in De Klepel in Twello tot 6 april afgelast.

terug naar boven

Parochie informatie m.b.t. het coronavirusI.V.M. CORONAVIRUS ZIJN ALLE WEEKENDVIERINGEN EN DOORDEWEEKSE VIERINGEN TOT 6 APRIL AFGELAST

OOK ALLE SAMENKOMSTEN ZOALS KOORREPETITIES, CATECHETISCHE BIJEENKOMSTEN ETC. ZIJN AFGELAST

VERDERE INFORMATIE KUNT U LEZEN OP DE WEBSITE EN FACEBOOKPAGINA VAN DE PAROCHIE

terug naar boven

Pastoraal woord van kardinaal Eijk ter bemoediging n.a.v. het coronavirusDe brief kunt u hier downloaden .

terug naar boven

Bisschoppen komen met aangescherpte maatregelen in verband met het coronavirus

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: ‘door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed.

Viering in beperkte kring

Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Alle parochies ontvangen via het eigen bisdom deze richtlijnen voor het vieren van de mis in kleine kring en het bedienen van de overige sacramenten. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg met bijvoorbeeld een zorginstelling of ziekenhuis te handelen en de richtlijnen tegen corona daar te volgen. Ook voor de gelovigen die hierbij zijn betrokken geldt: volg de richtlijnen voor contact van het RIVM.

De volgende maatregelen, die op 28 februari al werden afgekondigd, blijven van kracht:

• Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het
ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
• De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen
door de celebrant uitgereikt te worden;
• De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
• Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
• Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en
verlaten van de kerk.

Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de volgende maatregelen:

• Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag
worden afgelast.
• Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden
afgelast.
• Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober
gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de
gelovigen.
• De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

Gebed

De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Mario iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.www.rkkerk.nl

terug naar boven

Vacature secretaris parochiebestuur

Beste Parochianen,

Vorig jaar augustus zijn wij gestart als parochiebestuur voor de samenwerkende parochies Emmaüs en HH Franciscus en Clara. Het parochiebestuur bestaat op dit moment uit:

Pastoor Hans Hermens (voorzitter)
Maarten Heere (vice-voorzitter)
Ferry Leeflang (secretaris)
Eric Krukkert (penningmeester)
Trees Hendriks-Ganzevles
Berry van den Hout
Harrie Huis in ‘t Veld

Helaas ontstaat, door de aanstaande verhuizing van Ferry Leeflang, een vacature voor de functie van secretaris. Wij roepen hierbij enthousiaste en betrokken parochianen op om te kijken of zij zichzelf (of anderen, fijn als u hen daar dan op attent maakt) herkennen in het onderstaande profiel. Bij vragen of mogelijke interesse bent u van harte welkom om contact op te nemen!

Functieprofiel secretaris parochiebestuur (v/m)

De taak van de secretaris
Zij/hij draagt onder meer zorg voor: de uitnodiging en agenda van de parochie bestuursvergadering, inkomende en uitgaande post en archivering van alle bestuur stukken en correspondentie. Hierin wordt de secretaris volop ondersteund door de secretaresse van het parochiebestuur, die de dagelijkse gang van zaken verzorgt.
Tevens zal de secretaris de externe communicatie verzorgen en samen met de vice-voorzitter namens de parochie als woordvoerder optreden in overleg of onderhandeling met andere kerkelijke en burgerlijke instanties.
Als lid van het parochiebestuur levert de secretaris ook zijn of haar bijdrage bij het vormgeven van beleid en bewaken van uitvoering hiervan.

Het profiel van de secretaris

Wij zoeken een vrouw of man, die:
• zich betrokken voelt bij onze parochie
• bestuurlijke ervaring heeft
• beschikt over leidinggevende capaciteiten en communicatieve vaardigheden
• proactief en gedreven is om een bijdrage te leveren als lid van het parochiestuur en belangen weet te verbinden.
Het parochiebestuur vergadert maandelijks.

De benoeming van leden van het parochiebestuur gebeurt door de Aartsbisschop. Deze stelt enkele aanvullende voorwaarden voor de benoeming. Bij een nadere kennismaking zullen deze worden toegelicht.

Bent u de persoon, die wij zoeken?
Neem dan contact op met Maarten Heere (maarten.heere@gmail.com ) of Pastoor Hans Hermens hermensh@hotmail.com / 0571-273160

terug naar boven

Maatregelen bisschoppen vanwege het coronavirusDe belangrijkste maatregelen...

terug naar boven

Vastenactie 2020Doe mee!

terug naar boven

De boodschap van paus Franciscus voor de veertigdagentijd 2020“Wij smeken u in Christus’ naam: laat u met God verzoenen!” (2 Kor. 5, 20)

terug naar boven

De brief van kardinaal Eijk voor de Veertigdagentijd van 2020’Met lege handen staan'

terug naar boven

Er is een nieuwe Clara!Om te lezen klik op de icoon.

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie