Welkom op de website van Parochie Verband IJsselvallei
 
Epe Vaassen De Vecht Twello Bussloo Klarenbeek Loenen - Eerbeek Home
 
 


NIEUWSBrief aan Katholieke gezinnen

Op 19 maart 2021 begon het door paus Franciscus uitgeroepen Jaar van het Gezin. Op zondag 26 juni is dit Jaar van het Gezin afgesloten met een Wereldbijeenkomst van Gezinnen in Rome. Bij gelegenheid hiervan heeft kardinaal Eijk een brief aan de katholieke gezinnen geschreven. Hierin staat hij stil bij de gezinnen in de Kerk.

Zie hier de brief.

terug naar bovenHet financieel overzicht Franciscus parochie

In het financieel overzicht wordt inzage gegeven in de lasten en baten van de nieuwe parochie over het jaar 2021. De resultaten van 2020 van de voorgaande parochies zijn omwille van de vergelijking samengevoegd. Tevens is de begroting voor het lopend boekjaar weergegeven.

Zie hier voor het financieel overzicht van Sint Franciscus parochie.

terug naar boven
De parochie Sint Franciscus in het Aartsbisdom Utrecht zoekt op korte termijn een

enthousiaste projectmedewerk(st)er
opbouw catechese, pastoraat en diaconie

op projectbasis voor de duur van vijf jaar en voor 32 uur per week.

De Sint Franciscus parochie
De Sint Franciscus parochie is een net gefuseerde parochie, ontstaan uit de Emmaüsparochie (Apeldoorn) en de parochie HH. Franciscus en Clara (o.a. Twello, Loenen en Vaassen). De Sint Franciscus parochie bestaat uit plattelandsgemeenten en een stedelijke kern. Het pastoraal team omvat naast de pastoor een priester, een diaken en een projectmedewerkster kind & Kerk.

Het opbouwwerk zal zich vooral concentreren rond het eucharistisch centrum, de Onze-Lieve- Vrouwekerk te Apeldoorn, en in beperkte mate in Twello, Vaassen en Loenen.
De Apeldoornse geloofsgemeenschap kent vele nieuwe Nederlanders onder haar parochianen.

Taken:
- structuur opbouwen in de parochie waarbij vrijwilligers worden toegerust om pastorale nabijheid te realiseren in de geloofsgemeenschap;
- diaconale tak van het leerhuis in samenwerking met het pastoraal team verder ontwikkelen;
- opzetten, toerusten en het versterken van bezoekgroepen;
- vrijwilligers begeleiden bij het voorgaan in uitvaarten;
- meewerken aan gezinszondagen en mede activiteiten ontwikkelen voor na de zondagsviering;
- meehelpen bij het werven van geschikte vrijwilligers.

U krijgt een zending van de aartsbisschop van Utrecht en daarmee werkt u samen met het pastoraal team onder leiding en verantwoordelijkheid van de pastoor.

Functie-eisen:
Wij verwachten dat u:
- praktiserend rooms-katholiek bent, de leer van de Kerk onderschrijft en een levensstaat voert die daarmee overeenstemt;
- minimaal in het bezit bent van een bachelor van de Tilburg School of Catholic Theology te Utrecht (TST) of van de Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing te Utrecht (FHTL);
- communicatief vaardig bent en vooral in staat bent mensen te enthousiasmeren en te verbinden;
- vertrouwd bent met het actief gebruik van sociale media ter ondersteuning van uw werkzaamheden
- op de aan u toevertrouwde taakvelden initiatieven neemt en daarop projectmatig kunt werken, in hartelijke samenwerking met de collega’s van het pastoraal team en de vrijwilligers;
- in het bezit bent van een rijbewijs B.

Wij bieden:
- collegiale ondersteuning door de leden van het pastoraal team;
- verschillende parochiële werkgroepen als bedding voor de werkzaamheden;
- een projectaanstelling voor vijf jaar met een proeftijd van 2 maanden en een werkweek van 32 uur;
- salaris en overige arbeidsomstandigheden volgens de richtlijnen van het Aartsbisdom Utrecht.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) maakt deel uit van de aanstellingsprocedure.

Sollicitatiebrieven, vergezeld van een c.v., dienen vóór 1 september a.s. te worden gericht aan:

Parochie Sint Franciscus
t.a.v. pastoor drs. J.H.T.P.M. Hermens
Kerklaan 18
7391 AN Twello

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen met pastoor Hermens: 0571 274445 of secretariaat@franciscusenclara.com

terug naar boven

Zangdag Aartsbisdom 2022
Op zaterdag 8 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag. Dit jaar staat daarbij de Bonifatiusmis centraal. Tijdens deze studiedag, waar vele zangers elkaar zullen ontmoeten, zal worden ingegaan op de betekenis van vaste misgezangen, en de functie die deze in de liturgieviering hebben. Vooral ook voor jeugd- en jongerenkoren is dit goed nieuws.

Tijdens deze studiedag zal een aantal gastzangers, die deze mis al langere tijd in hun repertoire hebben, ondersteunen om de repetitiesessies wat vlotter te laten verlopen. Onder leiding van professionele musici zal gewerkt worden in o.a. partijrepetities. Aan het einde van de studiedag zal het geheel worden gepresenteerd.

De studie- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de Basiliek van de Heilige Kruisverheffing in Raalte en begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur). Naar schatting zal deze duren tot 15.00 uur. De kosten bedrage € 25,- per deelnemend koor, en € 5,- bij individuele zangers.

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl


terug naar boven

De nieuwe Clara is er!
terug naar boven

SINT FRANCISCUS PAROCHIE

Het decreet van de bisschop tot oprichting van de Sint Franciscusparochie is definitief geworden.

Vanaf nu zijn we Sint Franciscus parochie door de samenvoeging van de parochies Emmaus te Apeldoorn en de HH. Franciscus en Clara.

Op het decreet was destijds bezwaarschrift ingediend. Dit is formeel afgehandeld. Daardoor is het decreet definitief geworden.

Zie hier voor Decreet tot oprichting van Sint Franciscus parochie.

terug naar bovenIn 2022 organiseert het Aartsbisdom Utrecht weer een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden plaats op Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle van 6 augustus t/m 11 augustus.

Kinderkamp ‘Beestenbende’ (voor kinderen van 7 t/m 12 jaar)

In de bijbel staan heel veel mooie verhalen waar dieren een belangrijke rol in spelen. Denk maar aan de ark van Noach of Jona en de walvis. En heb je wel eens gehoord van het sprekende ezeltje van Bileam? We luisteren naar de verhalen, denken er samen over na en gaan aan de slag met leuke opdrachten.
We vieren de Eucharistie en denken aan Jezus. Hij wordt de Goede Herder genoemd. Wat zou dat betekenen? Natuurlijk gaan we ook veel leuke spelletjes doen, geheel in het beestenbende thema, ravotten in het bos en zwemmen.
Dus heb jij zin om een week veel plezier te hebben in een gezellige Beestenbende.
Meld je dan zo snel mogelijk aan!
Kosten: € 125,- per kind. Als er meerdere kinderen uit een gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 75,- per extra kind (voorbeeld 2 kinderen = kinderen=€200,- i.p.v. €250,-)

Tienerkamp: ‘Reis door de tijd’ ( voor tieners van 13 t/m 16 jaar)

Net als afgelopen jaren organiseren we ook dit jaar weer een leuk tienerkamp! Na lang beraad is er gekozen voor het thema ‘Reis door de tijd’. We zullen door verschillende tijdperken heengaan en ons inleven in deze tijden. We gaan weer veel spellen doen waardoor we kunnen zien welk team zich het best aan kan passen aan de tijd. Ook uitstapjes en catecheses staan natuurlijk op het programma.
Zin om ook te komen? Meld je dan vooral aan!
Kosten: € 145,- p.p. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 95,- per extra tiener (bv. 2 tieners = € 240,- i.p.v. € 290,-)
Aanmelden voor beide kampen via www.jongaartsbisdom.nl en kan tot 30 juni 2022.

Voor meer informatie: jacqueline.kolfschoten@gmail.com of tel.: 06 29015399.

Folder Zomerkampen 2022


terug naar boven

Leerhuis parochies Emmaüs en HH. Franciscus en Clara

In de afgelopen maanden heeft u al een aantal keer kunnen lezen over het Leerhuis, waarmee we in onze parochies de verbondenheid met elkaar en met God willen laten groeien en versterken. Op dit moment zijn er twee groepen bezig met de basiscursus (de algemene geloofsbijeenkomsten): de doorgestarte pilotgroep, die eind 2020 noodgedwongen moest stoppen door Corona en een nieuwe groep. De nieuwe groep bestaat uit 16 enthousiaste deelnemers, een gemêleerd gezelschap qua leeftijd en culturele achtergrond. In een volgende OpWeg en Clara laten we hen graag aan het woord om te vertellen over hun ervaringen met de basiscursus. We hopen dat hierdoor weer een nieuwe groep parochianen geïnspireerd wordt en zich aanmeldt voor de cursus die begin 2022 zal starten.

Samen met het pastorale team zijn we ook aan het nadenken over nieuwe activiteiten binnen het Leerhuis. We denken bijvoorbeeld aan het opleiden van mensen voor het begeleiden van uitvaarten en voor het voorgaan in woord- en communievieringen. Maar ook het organiseren van eenmalige bijeenkomsten rondom een bepaald thema of een lezing behoort tot de mogelijkheden. Mocht u suggesties, ideeën of wensen hebben op dit gebied, dan houden we ons van harte aanbevolen.

Tenslotte zijn we aan het onderzoeken hoe we de informatie over het Leerhuis via de websites van de parochies Emmaüs en HH. Franciscus en Clara beter toegankelijk kunnen maken.

Wanneer u vragen, ideeën of wensen heeft over het Leerhuis, kunt u terecht bij het pastorale team (bereikbaar via het secretariaat (0571-274445) op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en via secretariaat@franciscusenclara.com). Als u zich wilt opgeven voor de basiscursus, die begin 2022 start, dan kan dat telefonisch (055-526 65 00) of via e-mail (emmaus@rkapeldoorn.nl).

Achter in de kerken liggen folders met nadere informatie over de basiscursus. U wordt van harte uitgenodigd om deze mee te nemen.

Dori-Anne Aalbers en Gerard Disberg, ondersteuners Leerhuis

terug naar boven

 
© 2012 Franciscus en Clara parochie